Algemene voorwaarden

Veerfijnd Interieur is gevestigd aan het Monnikenpad 3, 3817 VK in Amersfoort en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 86150006.
Veerfijnd Interieur biedt interieurontwerp en advies op maat. Een Veerfijnd interieur is karaktervol, doordacht en in balans door jouw persoonlijke handtekening.
In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van mijn diensten. Ik heb mijn best gedaan deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van juridische termen. Heb je vragen over (onderdelen) uit deze voorwaarden? Neem dan gerust contact met mij op via info@veerfijnd-interieur.nl of +31 (0)6 41 37 73 60.

Artikel 1 – Begrippen

Veerfijnd Interieur: de opdrachtnemer die de dienst voor opdrachtgever verricht en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij die een opdracht tot interieurontwerp en advies aan Veerfijnd Interieur verstrekt of wenst te verstrekken.
Opdracht: de overeengekomen werkzaamheden die Veerfijnd Interieur voor opdrachtgever gaat verrichten en waarvoor een overeenkomst gesloten wordt.
Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf ofwel de particuliere opdrachtgever.
Zakelijke klant: de natuurlijk persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf ofwel een bedrijf of organisatie. Onder zakelijke klant wordt ook de zzp’er verstaan die een opdracht verstrekt op naam van zijn of haar bedrijf.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie per
e-mail.

Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden wordt opdrachtgever ook aangeduid met ‘je, jij en jou’ en worden opdrachtgever en Veerfijnd Interieur samen ook wel ‘partijen’ genoemd.

Artikel 1 – Begrippen

Artikel 2 – Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, opdrachten, facturen en overige werkzaamheden die door Veerfijnd Interieur worden verricht en waarop Veerfijnd Interieur deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden pas als deze uitdrukkelijk én schriftelijk door Veerfijnd Interieur zijn bevestigd.
3. Omdat deze algemene voorwaarden speciaal geschreven zijn voor de diensten van Veerfijnd Interieur, zijn eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden (hoe dan ook genaamd), uitdrukkelijk niet van toepassing op de opdracht.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
5. Veerfijnd Interieur mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Natuurlijk ontvang je hierover vooraf schriftelijk bericht. Als de wijziging ervoor zorgt dat de afspraken tussen partijen wezenlijk veranderen, heb je het recht de overeenkomst te ontbinden.
6. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (ongeldig) blijken, dan blijven de overige bepalingen wel gelden. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken die zoveel mogelijk het doel en de strekking heeft van de oorspronkelijke bepaling.
7. In het geval deze algemene voorwaarden niet overeenkomen met de inhoud van een tussen partijen gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.
8. Wanneer je akkoord gaat met een aanbod van Veerfijnd Interieur, gaat Veerfijnd Interieur ervan uit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan.

Artikel 3 – Aanbod

1. Een aanbod van Veerfijnd Interieur is geldig tot veertien (14) kalenderdagen na de offertedatum, tenzij in de offerte een andere geldigheidstermijn is opgenomen.
2. Wanneer je slechts akkoord gaat met een gedeelte van de offerte, is Veerfijnd Interieur niet verplicht dat gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de offerteprijs. In dat geval heeft Veerfijnd Interieur het recht een nieuwe offerte te maken.
3. Alle genoemde tarieven zijn inclusief btw. Voor zakelijke klanten zijn de tarieven exclusief btw. Tarieven zijn exclusief extra kosten zoals reis-, parkeer- en verblijfskosten. De hoogte van extra kosten wordt indien mogelijk vooraf aan jou gecommuniceerd.
4. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. De inhoud van de opdracht bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod zijn omschreven.
6. Veerfijnd Interieur is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of programmeer- en/of typefouten op de website of social mediakanalen van Veerfijnd Interieur.
7. Wanneer de termijn van een actie of aanbieding is verstreken, kan Veerfijnd Interieur niet meer gehouden worden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod.

Artikel 4 – Totstandkoming van de opdracht

1. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat:
a. je schriftelijk akkoord gaat met een aanbod van Veerfijnd Interieur;
b. Veerfijnd Interieur in opdracht van jou een start maakt met de werkzaamheden;
c. Veerfijnd Interieur een opdracht per e-mail aan jou bevestigt. Veerfijnd Interieur gaat ervan uit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden. Als dit niet zo is, laat je dit zonder onnodige vertraging aan Veerfijnd Interieur weten.
2. Partijen gaan ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

Artikel 5 – Inhoud & uitvoering van de opdracht

1. Veerfijnd Interieur neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de opdracht naar beste inzicht, eer en geweten uitvoeren. Dit betekent dat Veerfijnd Interieur haar best zal doen te streven naar een voor jou bruikbaar resultaat wat zoveel mogelijk overeenkomt met de door jou kenbaar gemaakte wensen. Veerfijnd Interieur kan echter niet garanderen dat het resultaat volledig voldoet aan jouw verwachtingen. Er wordt dus geen resultaatverbintenis aangegaan.
2. Je wordt door Veerfijnd Interieur meegenomen in het gehele ontwerpproces. Jij bent je ervan bewust dat het resultaat van de opdracht mede afhankelijk is van jouw input. Jij levert gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, op tijd aan. Hierbij kun je denken aan inspiratiebeelden, plattegronden, afmetingen, budget etc. op tijd aan. Wanneer Veerfijnd Interieur deze informatie niet op tijd heeft ontvangen, heeft Veerfijnd Interieur het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, komen voor jouw rekening.
3. De uitvoering van de opdracht start met een kennismakingsgesprek. Dit kennismakingsgesprek kan zowel digitaal als fysiek plaatsvinden.
4. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk om het door Veerfijnd Interieur ontvangen advies uit te voeren. Dit geldt ook in het geval een lichtplan onderdeel is van de opdracht.
5. De aanschaf van meubels, accessoires en bouwmaterialen als ook het samen met jou bezoeken van winkels is uitdrukkelijk niet bij de prijs inbegrepen.
6. Wanneer je extra wensen hebt die niet zijn inbegrepen bij opdracht, heeft Veerfijnd Interieur het recht voor de uitvoering van deze wensen extra kosten in rekening te brengen. Hierover zullen partijen vooraf overleggen.
7. Veerfijnd Interieur gaat ervan uit dat je bekend bent met het portfolio en de ontwerpstijl van Veerfijnd Interieur.
8. Veerfijnd Interieur zal gevolg geven aan tijdig door jou verleende en verantwoorde aanwijzingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht maar is vrij in het bepalen van haar werkwijze.
9. Ontwerpen is een proces. Om te voorkomen dat dit proces oneindig lang duurt, is een maximumaantal feedback momenten onderdeel van de opdracht. Voor extra feedback momenten mag Veerfijnd Interieur extra kosten in rekening brengen.
10. Niet gekozen ontwerpen blijven te allen tijde eigendom van Veerfijnd Interieur en zullen door jou niet zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming van Veerfijnd Interieur worden gebruikt. Veerfijnd Interieur is vrij om deze ontwerpen te gebruiken, ook voor andere opdrachtgevers.
11. Veerfijnd Interieur kan (delen van) de opdracht uitbesteden aan derden. Vanzelfsprekend zullen de standaarden en (kwaliteits)eisen van Veerfijnd Interieur gewaarborgd blijven. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn bij het inschakelen van derden uitdrukkelijk niet van toepassing.
12. In het geval Veerfijnd Interieur jou, op jouw verzoek, in contact brengt of verwijst naar een derde, heeft Veerfijnd Interieur enkel een verwijzende rol. Jij sluit de overeenkomst met die derde en Veerfijnd Interieur is geen partij bij die overeenkomst.
13. Veerfijnd Interieur kan besluiten haar diensten te wijzigen. Natuurlijk ontvang je hierover vooraf schriftelijk bericht.
14. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de opdracht goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de lever-/uitvoeringstermijn en/of de prijs, zal Veerfijnd Interieur jou hiervan op de hoogte stellen.
15. Een opdracht wordt als opgeleverd beschouwd als Veerfijnd Interieur het resultaat van de opdracht (digitaal) aan jou heeft verstrekt en/of het resultaat van de opdracht aan jou heeft gepresenteerd. Presentaties worden overdag op werkdagen ingepland.
16. Voor oplevering is het niet noodzakelijk dat jij het resultaat van de opdracht hebt goedgekeurd.
17. Een opdracht wordt in ieder geval als opgeleverd beschouwd wanneer er eenentwintig (21) kalenderdagen zijn verstreken nadat Veerfijnd Interieur aan jou heeft laten weten dat het resultaat van de opdracht gepresenteerd kan worden en/of voltooid is en Veerfijnd Interieur op die mededeling geen reactie heeft ontvangen.

Artikel 6 – Lever- en uitvoeringstermijn

1. De door Veerfijnd Interieur opgegeven lever- en uitvoeringstermijnen zijn slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijn worden gezien. De termijn gaat van start op het moment dat Veerfijnd Interieur alle benodigde gegevens van jou heeft ontvangen.
2. Wanneer is afgesproken dat een opdracht in fasen uitgevoerd zal worden, kan Veerfijnd Interieur de uitvoering, van onderdelen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat jij feedback gegeven hebt op de resultaten van de daaraan voorafgaande fase en/of hiervoor betaald hebt. Extra kosten die door Veerfijnd Interieur gemaakt worden doordat jij nalaat hier medewerking aan te geven, komen voor jouw rekening.
3. Wanneer Veerfijnd Interieur onverhoopt verwacht een termijn niet te halen, zal Veerfijnd Interieur dit aan jou laten weten. Een overschrijding van de termijn zorgt er niet automatisch voor dat Veerfijnd Interieur in verzuim is.

Artikel 7 – Looptijd en annulering van de opdracht

1. De overeenkomst tussen partijen loopt totdat de opdracht opgeleverd is of voor bepaalde tijd als dat is overeengekomen.
2. Wanneer jij de opdracht tussentijds beëindigt, zullen zowel de werkzaamheden die door Veerfijnd Interieur zijn verricht als de gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct voor jou zichtbaar zijn. Houd er rekening mee dat Veerfijnd Interieur veel werkzaamheden verricht voordat de opdracht opgeleverd wordt.
3. Wanneer je de opdracht annuleert voordat Veerfijnd Interieur gestart is met de uitvoering van de opdracht, heeft Veerfijnd het recht dertig (30) procent van het offertebedrag bij jou in rekening te brengen.
4. Voor zakelijke klanten gelden afwijkende bepalingen. Wanneer een zakelijke klant de opdracht annuleert of tussentijds beëindigt, heeft de zakelijke klant geen recht op restitutie en blijft de zakelijke klant gehouden het gehele offertebedrag te betalen.

Volg me op Instagram

@veerfijnd_interieur

Blijf op de hoogte van mijn werk